.

Despre noi

ÎNTREPRINDEREA PENTRU SILVICULTURĂ TELENEȘTI

Întreprinderea pentru Silvicultură ,,TELENEȘTI” a fost constituită în anul 1969 în baza Hotărârii Sovietului de Miniştri al R.S.S.M nr. 198 din 15 mai 1967 şi avea în componentă patru ocoale silvice: Căzăneşti, Prepeliţa, Mândreşti şi Teleneşti.
Întreprinderea pentru Silvicultură ,,TELENEȘTI” este situată în centrul Republicii Moldova şi cuprinde cinci raioane administrative.
În total la Î. S. TELENEȘTI activează 165 de salariați.
În structura întreprinderii sunt 3 ocoale silvice şi două secţii de prelucrare:
• Ocolul silvic Căzăneşti – 1796,6 ha
• Ocolul silvic Mândreşti – 3526,9 ha
• Ocolul silvic TELENEȘTI – 5481,7 ha
• Secția de prelucrare a lemnului.
• Secția de prelucrare a mlajii.
Întreprinderea pentru Silvicultură ,,TELENEȘTI” gospodăreşte, prin cele 3 de ocoale silvice 10805,2 ha, inclusiv 9753,3 ha terenuri acoperite cu păduri.
Principalele genuri de activitate a Întreprinderii sunt:
1) administrarea şi gestionarea fondurilor forestier şi cinegetic, precum şi altor obiecte ce constituie patrimonial aflat în gestiunea Întreprinderii, care să asigure:
a) dezvoltarea durabilă a pădurilor şi menţinerea în ele a biodiversităţii forestiere;
b) intensificarea funcţiilor de protecţie a apelor, de reglare climaterică şi a altor funcţii ale pădurilor în scopul sănătăţii populaţiei şi protecţiei mediului înconjurător;
c) regenerarea extinderea, ameliorarea compoziţiei şi a calităţii pădurilor, sporirea productivităţii acestora;
d) aplicarea unui complex de măsuri, privind aducerea şi menţinerea pădurilor în starea corespunzătoare funcţiilor lor ecologice şi social – economice;
e) continuitatea eficienţei funcţionale a pădurilor şi valorificarea raţională a resurselor silvice;
2) aplicarea regimului silvic şi exercitarea controlului departamental (inclusiv a prevederilor art. 21. din Codul Silvic nr. 887-XIII din 21.06.96 cu modificările şi completările ulterioare) asupra aplicării acestuia în toate pădurile fondului forestier, precum şi în vegetaţia forestieră din afara acestuia (în arealul de activitate al întreprinderii);
3) asigură paza pădurilor gestionate împotriva tăierilor ilicite de arbori, furturilor, distrugerilor, incendierii, păşunatului ilicit şi a altor acţiuni păgubitoare, asigură personalul responsabil de paza pădurii, în mod gratuit cu echipament, arme, munţii, uniforme de serviciu de model stabilit;
4) asigură valorificarea raţională a produselor şi serviciilor forestiere prin aplicarea tehnologiilor moderne şi raţionale de recoltare;
5) asigură creşterea, recoltarea şi realizarea materialului forestier de reproducere;
6) aplică schemele şi tehnologiile de regenerare a pădurilor şi de împădurire a terenurilor neregenerate şi degradate;
7) plantarea şi îngrijirea perdelelor forestiere de protecţie a câmpurilor şi bazinelor acvatice pe baze contractuale cu proprietarii şi gestionarii acestora;
8) asigură ţinerea evidenţei de stat a fondului forestier, Cadastrului Silvic de Stat şi monitoringul forestier;
9) asigură folosirea raţională a fondului forestier şi cinegetic, aflate în gestiune în conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice şi cinegetice;
10) acordă asistenţă metodologică şi tehnică proprietarilor de păduri, de pedele forestiere de protecţie, de alte tipuri de vegetaţie forestieră, la plantarea şi gospodărirea acestora;
11) comercializarea produselor şi serviciilor forestiere;
12) restabilirea biocenozelor silvice autohtone prin reconstrucţia ecologică;
13) administrarea şi gospodărirea fondului cinegetic, executarea controlului departamental în acest domeniu;
14) asigurarea recoltării şi valorificării raţionale a produselor lemnoase şi nelemnoase ale pădurii;
15) fabricarea produselor accesorii ale pădurii;
16) exercită şi alte atribuţii în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Pepinierele silvice produc anual peste 5 milioane de puieţi, necesari lucrărilor de împădurire şi o gamă diversă de arbori şi arbuşti ornamentali de diferite specii pentru înverzire.
Din suprafaţa fondului forestier administrat, anual se impune regenerarea a 200 ha, dintre care 25% se realizează prin împăduriri.
Anual se colectează peste 50 tone de fructe de pădure în stare proaspătă şi 10 tone de plante medicinale.
Alături de valorificarea masei lemnoase, venituri importante se obţin prin cultura răchitei şi valorificarea împletiturilor la export.
În cadrul ocolului silvic Mândreşti există centrul de înmulţire, pentru reproducerea animalelor de vânat, cum este cerbul carpatin.

Managament financiar 2016
Managament financiar 2017
Bugetul pentru anul 2018
Raportul de audit la data de 31 decembrie 2016

Director

Avatar

Adam Vasile

Inginer-sef in silvicultura

Avatar

Macari Arcadie

Contabil-șef

Avatar

Moscvicev Andrei
Organigrama

Lista colaboratorilor

Cosiliul de Administrație

Consiliul de Administraţie al Î. S. Întreprinderii pentru silvicultură „TELENEŞTI” activează în baza Ordinului Agenţiei ,,Moldsilva” nr. 178-p din 06.08.2010 și a Regulamentului aprobat prin Ordinul Agenţiei ,,Moldsilva” nr. 323 – p din 14.12. 2010.

Componenţa Consiliului de Administraţie este stabilită în număr de 7 persoane având următoarea componență:

Preşedinte dl. Tonofrei Sergiu inginer fond forestier, Agenţia ,,Moldsilva”
Secretar dl. Macari Arcadie inginer – şef în silvicultură, Î. S. Întreprinderea pentru silvicultură „TELENEŞTI”
Membri dl. Chicu Sergiu şef direcţia juridică, Agenţia Proprietăţii Publice, Ministerul Economiei.

dna. Foalea Lidia – șef Direcția reglementarea contabilității în sectorul corporativ, Ministerul Finanţelor

dl. Paşinschi Iuri şef al Direcţiei managementul resurselor umane, Ministerul Finanţelor.

dna. Gorețchi Natalia consultant, Serviciul E-Transformare, Agenţia ,,Moldsilva”.

dna. Caciuc Viorica specialist superior, Serviciul relaţii publice şi informare, Agenţia ,,Moldsilva”.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE
tel. +373-258-2-33-26, fax. +373-258-2-33-26
Program de lucru:
luni - vineri de la 8.00 – 17.00
pauză de prânz de la 12.00 – 13.00
sâmbăta – duminica - zile de odihnă

.